روستایی و شیر

اثر میرزا بیگی
در 15 صفحه

خوب بود.