موشه و درخت سیب

نویسنده: یوشی اناکاته
مترجم: عبدالوحید ایزدپناه
برگردان به شعر: شراره وظیفه شناس
تصویرگر: نوریکواوئنو
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مطالعه شده در تاریخ 1376/12/7
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
چاپ اول: 1369. چاپ دوم: 1376.
در 34 صفحه.

داستان موشی که می‏ خواهد از درخت سیب بچیند.
هر حیوانی می ‏آید به نحوی این کار را می ‏کند و موش از هر کدام تقلید می‏ کند نمی شود. سرانجام با حضور یک فُک متن داستان قطع می‏ شود و با تصویر ماجرا روشن می‏ شود.
داستان بسیار خوی است، مخصوصاً که بچه ها در پایان کتاب باید خودشان بقیه ی داستان را تعقیب کنند. اشعار خوبی است و قطع کتاب هم کوچک است.