ارمغانی از آسمان
از مجموعه معصومین، بر اساس داستانی از زندگی امام سجاد علیه السلام

نوشته: سرور کتبی
نقاشی : مجید قادری
مرکز چاپ و نشر بنیاد بعثت. (کاری از واحد کودکان و نوجوانان بنیاد بعثت)
چاپ دوم: 1373
در 24 صفحه

منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج» و «د»
مطالعه شده در تاریخ  1377/10/1


بسیار داستان زیبا و محزونی است.
انفاق‏ها و رسیدگی‏ های شبانه امام نسبت به بیچارگان از نگاهِ یکی از آنها که امام را دشنام می‏ دهد و در انتظار فرشته ای است که او را طعام و دینار م ی‏دهد!
خدا از تو می ‏خواهم معرفت ما را نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام افزون فرمایی!