کرگدن و پرنده‏های رنگارنگ

اثر: پیترسین (نویسنده و نگارش)
ترجمه آزاد: جعفر ابراهیمی
انتشارات رسالت قلم
چاپ دوم: 1374
در 32 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ  1377/2/18

کتاب با نقاشی‏ های بسیار عالی و نوشته‏ هایی خوبی است.
داستان پیرامون یک کرگدن و سه پرنده ی رنگی است که در طی یک گردش هر کدام از پرنده‏ ها محلی را که به رنگ بدنشان است برای زندگی انتخاب می‏ کنند.
کرگدن تنها در حال فرار از دست زنبورها هر سه دوستش را در خطر می ‏بیند و همه با هم همراه می‏ شوند تا به خانه اصلی شان می‏ رسند.
خیلی نقاشی‏های قشنگی دارد.