برای اینکه ماهی ها نمیرند

نوشته: حسن عبد اللهی
ترجمه: سید مهدی شجاعی
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/17
موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم
چاپ دهم: بهار 76
در 12 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

داستان بسیار ساده و بسیار پرمفهومی است. متن داستان گر چه برای بچه‏ ها است اما بسیار مفید است.
بچه ای ماهی می‏ کشد اما نه آن ماهی که معلم می‏ خواهد. او می ‏گوید یا ماهی باید در آب باشد یا پرواز کند یا مرده باشد. جز اینها که ماهی نیست!