کوچولوی سیاه!

نوشته و نقاشی: هلگاگالر
ترجمه: محسن چینی فروشان
انتشارات برگ
چاپ اول: 1370
در 24 صفحه

منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/18


بچه ای به خاطر رنگ سیاهش منزوی است.
برادران رنگی اش گرفتار می ‏شوند. او با استفاده از سیاهی اش که در شب دیده نمی‏ شود می‏ رود و آنها را آزاد می‏ کند.
به همه می ‏فهماند که سیاهی هم خود رنگی است در میان رنگها!