عمه قزی

انتشارات محراب قلم
افسانه شعبان نژاد
نقاشی از: احمد وکیلی
چاپ سوم: زمستان 74.
در 20 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/18

داستان ساده ای است از مهربانی متقابل یک مادر و پسرش و عروسش و نوه اش. گرچه ساده است اما در آن هم نسبت‏های خانوادگی را بچه می‏ آموزند و هم جبران محبت را.
بد نیست!