باغچه ی کوچک

نهاد هنر و ادبیات
اثر: مجید راستی
نقاشی: احمد وکیلی
چاپ چهارم: 1375
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/4/18

یک ماجرای زیبا.
خرگوش میهمانها را دعوت می‏ کند. برای زیباتر شدن خانه اش خاکی از وسط جنگل بر می ‏دارد، غافل از آن که چاله ای در وسط راه میهمانان کنده! همه ی میهمانان در چاله می ‏افتند و لنگان می‏ آیند!
او برای پر کردن آن می ‏رود و خودش به داخل آن می‏ افتد.
نقاشی های آن سیاه و سفید است و با معمول کتابها فرق دارد! زیبا است.