ده موش بازیگوش

اثر: جویک دونبار
تصویر: ماریا ماجوسکا
ترجمه: افسانه محمدی
خانه آفتاب
چاپ سوم: 1376
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/18
در 28 صفحه

گرچه داستان ساده است اما زیبا است و پایان آن زیباترش می ‏کند.
10 موشند، هر کدام به بهانه ای به لانه می‏ روند و بعد در خواب هر کدام خواب می‏ بینند که از چیزی که می ‏ترسیدند دیگر ترس ندارند و یا دوستند و ...
در پایان خواسته که کودک بگوید بقیه چه خوابی می‏ بینند.
داستان جالب است و ارتباطی با شمارش دارد و پایان آن و سوالی که کرده واقعاً به متن معنی می ‏دهد.