بزرگترین صدف دنیا

لئولیونی
مترجم: نازبلا بهرام نیا
انتشارات تکتاز
چاپ اول: 1369
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/19
در 32 صفحه

داستانی بی محتوا و غیر تربیتی است که پدری برای فرزند حلزونش می‏ گوید!