راز بزرگ
بر اساس داستانی از زندگی امام حسن علیه السلام از مجموعه با معصومین علیهم السلام 

اثر: مهدی رحیمی
تصویرگر: مجید قادری
مرکز چاپ و نشر بنیاد بعثت
چاپ دوم: 1375
در 24 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/23

زمان‏های پایانی زندگانی امام حسن علیه السلام است و بخشی از زندگانی امام مهدی علیه السلام.
مطالب انتخابی آن در حد سنین راهنمایی است که با نقاشی در حد گروه «ب» تهیه شده است.