آرزوهای کرم کوچولو

انتشارات دوست
نوشته : شکوفه قاسم نیا.
تصویرگر: محمدعلی بنی اسدی
چاپ اول: 1375.
در 18 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/25
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

داستان بسیار ساده ای است.
کرمی سه آرزو دارد. خانه ای داشته باشد، پنجره ی خانه اش رو به آفتاب باز شود و کنار خانه اش پرنده ای بخواند.
وقتی به آرزوهایش می‏ رسد خسته می‏ شود!
... حالا باز او سه آروز دارد.