آبگیر مرغابیها

موسسه انجام کتاب
اثر: محمود برآبادی
نقاشی: آزاده افراسیابی
چاپ اول: بهار 74
در 12 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/25
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

داستان نه تنها بی مفهوم و بی معنی است، بلکه مسائل ضد تربیتی ای را هم منتقل می‏ کند!
واقعاً حیف کاغذ و رنگ و وقتی که صرف چاپ این کتاب شده است!