خورشید مال کیست؟

یوری آورنکوف
ترجمه: امیرعلی محسنیان
انتشارات سروش
چاپ اول: 1374
در 20 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/25
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

داستان ساده ای است. میان یک جوجه و یک سگ. که محبت سگ و فکر او منجر به این داستان می‏ شود!
پایان خوشی دارد، اما کم محتوا است.