مسافر دشت قصه ها

شعر از: مرضیه موردگر
تصاویر: پری سیما طاهباز
سازمان ترویج کتاب‏های کودکان و نوجوانان
چاپ 1376: چاپ سوم
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/213/28
14 صفحه

داستان بسیار جالبی در مورد سخن چینی است. زیباتر از شعرِ کتاب تصاویر آن است.
داستان در یک جنگل با صفا است، موش خبرچین به آن وارد م ی‏شود . کمی اوضاع را به هم می ری‏زد و بعد همه چیز رو به راه می ‏شود.