کلبه کوچک شاپرک ها

انتشارات سروش
سروده: رودابه حمزه ای
نقاشی: پژمان رحیمی زاده
مطالعه شده در تاریخ 1377/3/5
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب»
چاپ اول: 1375
در 20 صفحه

مجموعه شعری است برای کودکان. گرچه بعضی از اشعار کمی سطحش از گروه سنی «ب» بیشتر است اما به طور کلی اشعار خوب و بعضاً خیلی زیبایی دارد که
انشاءالله برای سنین دبستان قابل استفاده خواهد بود.