سنجابها

اثر: نادر ابراهیمی
تصویرگر: ژن رمضانی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ پنجم: 1375. (چاپ اول 1349)
در 28 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/3/5
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»

داستان واقعاً بی سر و ته است! واقعاً بی معنی است!
البته نویسنده می ‏خواسته بعضی مفاهیم مبارزه با ظلم و همدلی و امثال آن را منتقل سازد اما آن قدر داستان نامربوط است که اصلاً حیف کاغذی است که صرف چاپ آن شده!