خیابان صورتی

سروده: رودابه حمزه ای
نقاشی: نیلوفر محمدی
حوزه هنری (دفتر قصه کودک و نوجوان)
چاپ اول: 1376
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/3/5

مجموعه شعری تقریباً نامناسب برای کودکان حدود دبستان!
تصاویر خیلی بد و نامناسب.
شاید بتوان به عنوان یک مربی یا مادر، از بعضی اشعار آن در بعضی کارها استفاده نمود!