زندگی جانوران

ی. چاردشین.   (تصاویر هم از نویسنده)
مترجم: افسر وظیفه، شهید محمدعلی مواجی
انتشارات و مرکز پخش پاپیرویس
چاپ اول: 1368
در 20 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1377/13/3

با زبانی کودکانه چند خطی از زندگانی بعضی حیوانات آورده که خود سبکی جدید در کتاب‏های کودکان است.