قصه سه رنگ

نویسنده و طراح: نیره تقوی
کتاب‏های شکوفه. وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر
چاپ سوم: 1373
در 32 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/3/5

ماجرای دعوای سه رنگ است. قرمز و زرد و آبی که در حین دعوا با هم رنگ‏های جدید را می ‏سازند.
گرچه کتاب ساده ای است اما جالب است و خوب!