دیدنی نیست!

انتشارات برگ
نوشته و نقاشی: ماریا ریوس/ جی. ام. پارامون
ترجمه: سید مهدی شجاعی
چاپ دوم: 1376
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/3/20
32 صفحه

داستان ساده ای است در مورد هوا و نقاشی‏های آن؛ متن داستان خیلی خیلی ساده است.