مموش کجا بودی؟

ادبیات شکوفه‏ های انقلاب
نوشته و نقاشی: لئولیونی
ترجمه: سید مهدی شجاعی
چاپ اول : 1368
در 36 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/3/1
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

داستان یک گروهِ موش است که گمان می‏ کنند همه ی پرنده‏ ها بد هستند.
ماجرایی برای یکی از آنها پیش می ‏آید که منجر به دوست شدن آنها با پرنده ها می‏ شود.