جنگ مورچه ‏ها و موریانه‏ ها

اثر چترنور
در 13 صفحه

جالب بود.