دخترک کبریت فروش

آندرسن هانس کریستیان
ترجمه ی محتشم
در 20 صفحه

کتابی که به ترجمه های مختلف و توسط انتشاراتی های گوناگونی منتشر شده است.