دوستان جنگل شاد
 
سرشناسه: آزادی خواه محمدعلی
عنوان و نام پدیدآور: دوستان جنگل شاد/آزادی خواه محمدعلی ؛ نوشته محمدعلی آزادی خواه تصویرگر امیر نوروزیان
مشخصات نشر: اصفهان : مهرقائم ، ١٣٨٢
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٣ ص .مصور

خوب بود.