تو می‏ توانی!

اثر: فرانس سابین
ترجمه: محسن چینی فروشان
نقاشی: ژول اسنایور. چاپ دوم: 1375
انتشارات برگ
در 32 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»
مطالعه شده در تاریخ 1377/4/24

داستان یک جوجه اردک است که از آب می ‏ترسد. مادر با بستن طنابی به دور گردنش به او می‏ گوید که این طناب تو را شناگر می‏ کند.
بعد که طناب باز می‏ شود او می ‏فهمد که خود او می ‏توانسته شنا کند و ربطی به طناب نداشته است.
داستان این تصور را به ذهن می‏ آورد که مادر با گفتن دروغی و کلک زدن به فرزندش او را گول می‏ زند!
چرا دروغ؟ چرا کلک؟