دانه ‏های مسافر

نوشته: لین سونگ ینیگ
نقاشی: جیانگ سیمینگ
ترجمه: رضا رهگذر
حوزه هنری سازمان تبلیغات
چاپ اول: 1375
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/4/29
در 24 صفحه

در حد دوم و سوم دبستان است.
در مورد نحوه ی پخش دانه‏ های گیاهان مختلف و ریشه ی آنها است.