وقتی باران بارید

منتشر شده برای گروه «ب» و «ج» 
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/3
نویسنده و تصویرگر: فرانک روبرخت
بازنویسی: محمدرضا یوسفی
انتشارات خانه آفتاب
چاپ دوم: تابستان 74
در 28 صفحه

داستان جالبی است اما در متن آن بعضی حرفها منتقل می‏ شود که زیبا نیست.
یک موش سفید موشهای سیاه را به بیگاری وادار می‏ کند و این کارها توسط پدر یک خانواده هم بر خانواده اش انجام می‏ پذیرد و این خوب نیست. کاش بیگاری توسط شخصی جز پدر خانواده بر یک خانواده القا می‏ شد!
در ضمن خیلی زود تسلیم می‏ شوند که این هم نامطلوب است!