فنقلی و زنبورهای عسل

محمدرضا شمس
نقاشی مهوش مرتضوی
انتشارات سروش - سال 76
در 20 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/5

پسری به نام فنقلی خیلی غیر طبیعی همراه زنبورها می شود و با بخش هایی از زندگی آن ها آشنا می شود.
داستان کلاً دلچسب نیست و بعضی مطالب آن خیلی نامناسب است.
به هر حال نتوانسته مطالب علمی اش را منتقل کند و هم کودکانه و خوب بنویسد!