چه کاره خواهم شد؟

سرشناسه: آمبو .ژونیو
عنوان و نام پدیدآور: چه کاره خواهم شد/آمبو .ژونیو ؛ آمبوژنویو;ترجمه ایلمیرا لطفی
مشخصات نشر: تهران : سروش ، ١٣۶٩
یادداشت عنوان و پدیدآور:
‏ پدید آور به زبان دیگر:ایزاک اسیموف ‏ لطفی ایلمیرا مترجم
موضوع: داستانهای اجتماعی
مطالعه شده در 1376/11/14
 
هم جالب است و هم ناموزون!
نقاشی های بد و متن نا مناسب!