دو برادر، دو دوست

نشر زلال
نویسنده: فریبا صدیقیم
تصویر از زهره پری رخ
چاپ اول: پاییز 1371. در 22000 نسخه
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/15

داستان بزرگ شدن دو برادر و بودن با هم از زمانی که یکی تازه به دنیا آمده و دیگری تقریبا 4 سال دارد.
در قطع کوچک. متن جالب و ساده اما تصاویر نامناسب است.