آخرین سیب

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نویسنده: مریم جمشیدی
تصویرگر: سید محمد فدوی
چاپ اول: 1376.  در 30.000 نسخه
در 16 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/15

انتظار یک فرزند برای آمدن پدر.
پدر گفته هر روز یک سیب از سیب‏های درختی که برایت کشیده ام پاک کن من می‏ آیم.
14 سیب مانده که خبر شهادت پدر می‏ رسد و در زمان پاک کردن سیبِ آخر پدر در رویای پسر آمده به وعده اش عمل می‏ کند.