گردو‏های موش  قهوه ای و دوست پرنده

انتشارات سروش
محمد رضا شمس  
نقاشی: علی اصغر محتاج
چاپ دوم: 1376
در 20 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/15

دو داستان بسیار ساده که با اعداد کار دارد.
یکی 10 گردو دارد، دو تا دو تا می ‏دهد تا دو تا می‏ ماند و خود می ‏خورد.
و یکی 6 گردو دارد سه نفری می‏ خورند نفری دوتا.
خیلی ساده است!