ما را هم نقاشی کن

محمدرضا شمس
نقاشی: شیرین هاشمی
انتشارات سروش
چاپ اول: 1370
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/15
در 12 صفحه

در این داستان می‏ خواهد معنی انقلاب کردن را در تعابیر بچه گانه بگنجاند.
اما دو مسئله دارد . یکی تصاویر کتاب و دیگری بعضی قسمت‏های آن که جای تامل است.