آرزوی بزرگ چشمه

سرشناسه: شاکرین سوسن
عنوان و نام پدیدآور: آرزوی بزرگ چشمه/شاکرین سوسن ؛ نوشته سوسن شاکرین , تصویرگر اکبر نعمتی
مشخصات نشر: تهران : سازمان نشر کودک بامداد
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٠ ص .مصور  - رنگی
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ نعمتی اکبر - تصویر گر
موضوع: داستان - کودک

بخشهای قشنگی داشت.