سرهو و اسب سفید

سرشناسه: اوتسوکا یوزو
عنوان و نام پدیدآور: سوهو و اسب سفید/اوتسوکا یوزو ؛ ن.وش.ت.ه ی.وزو اوت.س.وک.ا ; ترجمه فرشته مولوی ; ویراسته ا. ج بازسازی تصاویر از مصطفی گودرزی ; طرح روی جلد از محمد ضیائی
مشخصات نشر: تهران : امیرکبیر کتابهای شکوفه ، ١٣۶٣
مشخصات ظاهری: ‏ [۴٧] ص :. مصور
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ مولوی فرشته - 1332 مترجم- ودرزی مصطفی تصویرگر
موضوع: داستانهای کودکان

خوب بود.