حکایت مرد و دریا
 
سرشناسه: طاه‍ب‍از، س‍ی‍روس‌ ، ١٣١٨ - ١٣٧٧
عنوان قرادادی: مثنوی - برگزیده
عنوان و نام پدیدآور: ح‍ک‍ای‍ت‌ م‍رد و دری‍ا (ب‍راس‍اس‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ از م‍ث‍ن‍وی‌)/ب‍ازن‍وی‍س‌ س‍ی‍روس‌ طاه‍ب‍از ؛ ن‍وش‍ت‍ه‌ و ن‍ق‍اش‍ی‌ [صحیح: تصویرگر] م‍رت‍ض‍ی‌ اس‍م‍اع‍ی‍لی‌س‍ه‍ی‌
مشخصات نشر: ت‍ه‍ران‌ : ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ، ١٣۶٣
مشخصات ظاهری: ‏ ٣٠ ص‌ : م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ اول: 1363 ‏ چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: 1376 ‏ چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: 1377
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی: د
موضوع: مولوی جلال‌الدین محمدبن محمد 604 - 672ق. - اقتباس‌ها مثنوی
موضوع: داستان‌های فارسی - قرن 14

حکایتی است دیگر! ...