سفری در تابستان

سرشناسه: ب‍رل‍ی‍ن‍ر، ف‍ران‍ت‍س‌
عنوان و نام پدیدآور: سفری در تابستان/ن‍وش‍ت‍ه‌ ف‍ران‍ت‍س‌ ب‍رل‍ی‍ن‍ر ؛ ترج‍م‍ه‌ خ‍س‍رو ش‍ه‍ری‍اری‌؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ از ای‍ن‍گ‍ری‍د وان‍گ‌ ن‍ی‍م‍ان‌
مشخصات نشر: تهران : ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ، ١٣۶٣
مشخصات ظاهری: ‏ [٢۴] ص : مصور (رنگی)
موضوع: اس‍ک‍ی‍م‍وه‍ا - اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ا
موضوع: داستان‌های اجتماعی

خوب بود.