اندوه شیرین

سرشناسه: کریم زاده مینو
عنوان و نام پدیدآور: اندوه شیرین/کریم زاده مینو ؛ مینو کریم زاده
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ، ١٣۶٩
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٨ص
موضوع: داستانهای فارسی - قرن 14

اینکه قصه ای بود اما نامش جالب است! ... اندوه شیرین!
واقعاً چه اندوهی شیرین است؟