برای پدربزرگ
 
سرشناسه: سپاهی، جمشید
عنوان و نام پدیدآور: برای پدربزرگ/جمشید سپاهی ؛ تصویرگر بهرام خائف
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ١٣٧۶
مشخصات ظاهری: ‏ ٣١ ص : مصور
یادداشت گروه سنی: ‏ گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌: د، ه‍
موضوع: داستان‌های فارسی - قرن 14
شناسه افزوده: خائف بهرام
شناسه افزوده: ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌

مشکل خاصی نداشت.