انتظار را در درخت و خورشید و کوه می بینم

سرشناسه: رحماندوست مصطفی
عنوان و نام پدیدآور: انتظار را در درخت و خورشید و کوه می بینم/رحماندوست مصطفی ؛ به کوشش مصطفی رحماندوست
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ١٣۶١
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٨ ص :. مصور
موضوع: شعر کودکان

خوب بود.