سفر دانه ها

سرشناسه: روحانی رضا
عنوان و نام پدیدآور: سفر دانه ها/روحانی رضا ؛ رضا روحانی
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری ، ١٣۶۶
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٨ص

کمی علمی و کمی کودکانه.
خوب بود.