تاجر بی کالا

عنوان و نام پدیدآور: تاجر بی کالا/ترجمه علی امیدعلی  مینیاتور علی اصغر تجویدی (شیرازی)
مشخصات نشر: تهران : موسسه انجام کتاب ، ١٣۶٣
مشخصات ظاهری: ‏ ١٢ ص :. مصور
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ امیدعلی علی مترجم - تجویدی شیرازی علی اصغر مترجم
موضوع: داستانهای اجتماعی

چقدر کتاب قشنگی بود! عالی!