پهلوان فقیر

در 15 صفحه از داستان های سعدی که به زبان کودکانه روان شده است.