پهلوان پنبه

کتابی بسیار خواندنی و جالب در 15 صفحه.
چند مرتبه این کتاب را خواندم و هر بار لذت بردم.