رفوگر ثروتمند

سرشناسه: عالی پیام ماشاءالله -١٣١٠
عنوان و نام پدیدآور: رفوگر ثروتمند: یک داستان از گلستان سعدی برای کودکان/ویراستاررضاشیرازی
مشخصات نشر: تهران : گلناز ، ١٣٧۵
مشخصات ظاهری: ‏ ١۶ ص :. مصور رنگی
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ گلستان - یک داستان از گلستان سعدی برای کودکان : رفوگر ثروتمند - عالی پیام ماشاءالله - 1310 اقتباس کننده: شیرازی رضا ویراستار
یادداشت های کلی: ‏ اصل داستان : ص 16
موضوع: داستانهای اجتماعی

کتاب خوبی بود.