معلم مقرراتی

سرشناسه: عالی پیام ماشا الله
عنوان و نام پدیدآور: معلم مقرراتی/عالی پیام ماشا الله ؛ بازنویسی ماشاالله عالی پیام ; تصویرگر لی لی فرهادی ; ویراستار رضا شیرازی
مشخصات نشر: تهران : گلناز ، ١٣٧۵
مشخصات ظاهری: ‏ ١۶ ص :. مصور 
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ فرهادی لی لی تصویرگر?شیرازی رضا ویراستار
یادداشت های کلی: ‏ بها: 900 ریال
بالای عنوان : یک داستان از گلستان سعدی برای کودکان - چاپ دوم 2000 :1380 : ریال
موضوع: داستانهای اجتماعی

با مزه بود.