بچه ولگرد

در 15 صفحه بود.
روان شده ای از نوشته های سعدی!