گل بادام

سرشناسه: دولت آبادی پروین ١٣٠٣
عنوان و نام پدیدآور: گل بادام/دولت آبادی پروین ١٣٠٣ ؛ سروده پروین دولت آبادی .،تصویرگر محمدعلی بنی اسدی
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ، ١٣٧٨
مشخصات ظاهری: ‏ ٢۴ص . مصور رنگی
موضوع: شعر کودکان

اشعار خوب هم داشت.