اختر چرخ ادب، پروین

سرشناسه: شعرهایی از پروین اعتصامی
عنوان و نام پدیدآور: اختر چرخ ادب/شعرهایی از پروین اعتصامی ؛ شعرهایی از پروین اعتصامی ; تصاویر از آذرنوش ابراهیمی روشن
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ١٣۶۵
مشخصات ظاهری: ‏ ٢۶ ص :. مصور
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ اعتصامی پروین ?ابراهیمی روشن آذرنوش تصویرگر
موضوع: شعر

نکته ی خاصی نداشت.